Zamyšlení sociálních pedagogů k jejich práci

Zobrazit: Zamyšlení sociálních pedagogů k jejich práci

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III jsou uskutečňována pravidelná metodická setkání školního poradenského pracoviště. V rámci metodického setkání pro sociální pedagogy přinášíme zamyšlení sociálních pedagožek k jejich práci.

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace: Mgr. L. Pecková Svitáková, sociální pedagožka:

„V době online výuky byla pozice sociální pedagožky pro školu důležitou v oblasti spolupráce s rodinami žáků a žáky samotnými. Žáci a jejich rodiče mohli komunikovat se školou, požádat o zajištění výukových materiálů hlavně pro žáky bez internetového připojení, žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Pro žáky byly zajišťovány pracovní listy a soupis týdenních úkolů, které vždy v pondělí přinášeli do školy. Někteří rodiče potřebovali pomoci s nastavením školního e–mailu a pracovních aplikací v mobilních telefonech a tabletech. Někteří rodiče žáků žádali probrání učiva což se týkalo převážně žáků 1. a 2. tříd. Se žáky s výchovnými a výukovými potížemi byla vedena online setkání ke kterým byly v případě potřeby přizvány i další organizace. Důležitou byla během výuky spolupráce s pedagogy, kterým bylo možné prostřednictvím sociální pedagožky předávat informace k žákům a možnost popsat rodinné zázemí a přistupovat k některým situacím individuálněji. Po skončení online výuky a návratu žáků do škol jim je věnována péče v oblasti podpory zvládnutí školní úspěšnosti, je pracováno s třídním klimatem třídy, aby se žáci cítili po dlouhém odloučení ve škole příjemně. Zjišťuje se, zda se proměnilo sociální klima ve třídě.

Pokračuje spolupráce s rodinami výrazně ohroženými sociálním vyloučením – setkávání s rodiči – řešení problémů, zprostředkování materiální a odborné pomoci, podpora rodin žáků při řešení nelehké životní situace ovlivňující školní docházku dětí. Pokračuje pravidelná podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáků ohrožených školním neúspěchem a v případě potřeby je zajišťována mediace konfliktů se žáky a rodiči v prostředí školy. Nezanedbatelnou součástí práce je podpora pedagogů 1. a 2. stupně, komunikace s nimi a s rodinami žáků.“

Základní škola Ostrava-Zábřeh Chrjukinova 12, příspěvková organizace: Bc. Z. Pelikánová, sociální pedagožka:

„Domnívám se, že ve škole jsou „slepá místa“, o která se koncepčně nikdo nestará, tou pravou oblastí, kde může sociální pedagog zasáhnout. Doporučuje se, aby škola ve zvýšené míře přebírala výchovnou roli, plnila funkce socializační. Na dítě zde nepůsobí pouze výklad učitele, ale i prostředí, mezilidské vztahy a duch školy. Stejně tak, jak se věnujeme výuce, musíme se věnovat i výchově ve škole. Zřejmě nebude stačit, aby se každý učitel snažil vydat co nejvíce energie. Je zkrátka nutné, aby se těchto aktivit naplno ujala kvalifikovaná osoba. A to je právě ideální prostor pro sociálního pedagoga. Ten ví, jak pracovat s osobností žáka, dokáže připravit příjemné prostředí a vytvářet koncepce, které by škole pomáhaly co nejvíce se přiblížit ideálům o představách moderní školy. Domnívám se, že díky souvislé práci sociálního pedagoga by škola dosáhla významnějších úspěchů, než díky roztříštěné snaze jednotlivců.“