ZÁPISY DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V OSTRAVĚ

Zobrazit: ZÁPISY DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL V OSTRAVĚ

Slavnostní krok v podobě zápisu do první třídy čeká letos 3 223 dětí, které mají trvalý pobyt na území města. Termín zápisů do základních škol je stanoven školským zákonem na období od 1. do 30. dubna, konkrétní termín zápisu pak stanoví ředitel školy v rámci zmíněného měsíce dubna.

Zákonný zástupce má možnost primárně zapsat své dítě do spádové základní školy nebo může zapsat dítě do nespádové základní školy, pokud tato disponuje volnou kapacitou. Zápis ukrajinských dětí do základních škol je stanoven v termínu od 1. června až do 15. července 2022.

Statutární město Ostrava má 23 městských obvodů. V 18 městských obvodech, kde jsou zřízeny školy, již ředitelé zajistili co nejlepší podmínky pro hladký průběh zápisů. Městské obvody Martinov, Plesná, Pustkovec, Třebovice a Nová Ves nejsou zřizovateli základních škol, a proto žákům z těchto městských obvodů tvoří školský obvod všechny spádové základní školy na území města (konkrétně 55 základních škol), což vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 1/2022.

Detailní informace naleznou zájemci na webových stránkách škol, zveřejněny budou konkrétní termíny, organizace a průběh zápisu, eventuálně veškeré další potřebné informace. Obecně lze uvést, že žádost mohou zákonní zástupci doručit osobním podáním ve škole, poštou, do datové schránky školy, prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem zákonného zástupce. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  Letošní zápisy do 1. tříd na základní školy probíhají již bez omezení, tzn. za fyzické účasti dětí a jejich zákonných zástupců.

A zápisy do mateřských škol pro nový školní rok čekají i zákonné zástupce dětí předškolního věku. Letos se budou zápisy v Ostravě konat prostřednictvím portálu předškolního vzdělávání, který přináší přehled všech mateřských škol zřizovaných městem, jejich volné kapacity, informace o zaměření jednotlivých mateřských škol, termíny i průvodce přijímacím řízením. Zájemci jej naleznou na https://ms.ostrava.cz/. Řádné zápisy do mateřské školy se budou konat od 2. do 6. května 2022, nicméně portál předškolního vzdělávání umožňuje od 18. dubna 2022 již generovat žádost. Rodiče si mohou na portále předvyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, následně vytisknout nebo uložit. V termínu zápisu pak odevzdají žádost na příslušné mateřské škole v době určené ředitelkou mateřské školy, zveřejněné na webových stránkách mateřské školy, případně odešlou poštou nebo elektronicky. Po zápise může zákonný zástupce sledovat stav řízení dle přiděleného registračního čísla. V případě, že se nenaplní kapacita mateřské školy, budou na portále publikovány informace o volných místech v termínu do 20. června 2022.

Poprvé budou mít rodiče možnost podat žádost o přijetí přes portál předškolního vzdělávání v rámci celého města. Záměrem bylo sjednotit zápisy napříč Ostravou. Letošní spuštění celoměstského systému ale předcházela precizní, zhruba roční příprava zahrnující semináře pro zástupce mateřských škol.  Portál byl vyzkoušen již v loňském roce v pilotním provozu pro 13 mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V tuto chvíli je kapacita mateřských škol ve městě dostatečná,“ doplnila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Statutární město Ostrava s městskými obvody zřizuje 65 mateřských škol (z toho je 19 pod základní školou). Školským obvodem všech mateřských škol zřízených městskými obvody je území statutárního města Ostravy. V novém školním roce se povinné předškolní vzdělávání týká 2 701 pětiletých dětí. Celkový počet dětí, kterých se může týkat předškolní vzdělávání (tedy od tří let věku) je na území města 8 474.  Zápis ukrajinských dětí do mateřských škol je nastaven také od 1. června až do 15. července 2022.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zapisy-deti-do-zakladnich-a-materskych-skol-v-ostrave
Foto: Jiří Zerzoň