Ze života škol v době nouzového stavu

Zobrazit: Ze života škol v době nouzového stavu

Základní školy zapojené v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577, nám poskytly informace, jak se jejich školy potýkají se vzděláváním v rámci nouzového stavu. Přinášíme vám aktuální informace ze základních škol Dětská, A. Hrdličky, Komenského, J. Šoupala, Srbská, Gebauerova, Gen. Janka, Březinova, Horymírova, Bohumínská a Ostrčilova.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚTSKÁ
„Distanční vzdělávání u nás probíhá ve dvou rovinách. Většina žáku má připojení k internetu a techniku, takže se mohou učit pomocí Google Classrom, Google Meet a dalších online aplikací. Žákům, kteří neměli techniku, jsme zapůjčili školní tablety. Menší skupina žáků, zejména z 1. stupně, se vzdělává tak, že vyučující jim posílají úkoly e-mailem, pokud rodiče mají alespoň připojení pomocí telefonu. Další skupina si vyzvedává úkoly přímo ve škole, vyučující nechávají pracovní listy a zadání ve vestibulu a rodiče si je mohou během dne vyzvednout. Na 1. stupni jde spíše o volbu rodičů než dětí. Já, za sebe mohu říci, že i žáci 2. ročníku se s pomocí rodičů účastní online výuky. Poslední skupinou jsou děti, kterým nosí úkoly paní asistentky do schránek, případně, pokud rodiče mají zájem, tak i dítěti pomáhají. Snažíme se, aby se k výuce dostali opravdu všichni, i když víme, že po návratu budou rozdíly ve znalostech mezi dětmi mnohem větší než za normální situace. Proto by bylo fajn, kdyby mohly děti do školy přijít co nejdříve úplně všechny,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Zuzana Škapová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A. HRDLIČKY
„V současné době vyučující I. a II. stupně vyučují v různé míře on-line za využití nástrojů Microsoft Teams a Skype. Distanční on-line výuka převažuje na II. stupni a má pravidelný charakter vzhledem k její předpokládané délce a nutnosti v některých předmětech. Vyučují se především hlavní předměty, neopomínáme samozřejmě opakování k přijímacím zkouškám. Hodnocení je převážně formativní, ale zůstali jsme u hodnocení známkou dle našich pravidel. S rodiči komunikujeme pravidelně skrz Bakaláře, máme vypracovaný systém zasílání, kontroly a pedagogické podpory při plnění zadaných úkolů. Vyučující jsou v kontaktu s rodiči a řeší problémy s konkrétními žáky. Zpětná vazba od rodičů je velmi pozitivní, řešíme ale také individuální případy problémových žáků. Školní asistentka nabídla aktuální pomoc a podporu rodičům žáka, se kterým pracuje, organizačně se podílela na pomoci při zápisu, využívá nabídnutých webinářů. Školní psycholožka vytvořila materiály, které jsou k dispozici na webu školy, spolupracuje s třídními učiteli a pravidelně nabízí psychologickou pomoc rodičům i žákům.“ Situaci popsala zástupkyně ředitele Mgr. Petra Trunkátová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO
„Výuka spočívá ve vyhledávání a přípravě podpůrných materiálů pro žáky, rodiče a učitele, zveřejnění těchto materiálů na webových stránkách školy, oslovení spolupracujících rodičů s možností navázání elektronické komunikace, nabídnutí psychologické podpory přes bakaláře všem rodičům ve spolupráci s třídními učiteli, e-mailová komunikace s žáky i rodiči, navázání pravidelného kontaktu s žákyní školy. Probíhá pravidelná virtuální setkání školních psychologů, konzultace nových možností, postupů a vzdělávání v krizové intervenci. Jako přínosné vnímám rychlé zapojení a propojení učitelů s žáky, fungující komunikaci školy s rodinami, nabídnuté možnosti spolupráce a empatický přístup všech učitelů k individuálním potřebám žáků školy.“ Informace poskytla ředitelka školy Mgr. Renáta Fialová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. ŠOUPALA
„I přes výrazné omezení klasického provozu školy zůstává pro žáky a jejich zákonné zástupce k dispozici školní poradenské pracoviště. Vzhledem ke karanténnímu opatření je jeho činnost upravena tak, abychom dodrželi diskrétnost i bezpečnost v rámci etické a profesionální úrovně. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá průběžně distanční formou. Pro všechny žáky jsou vypracovány edukační pracovní listy, jejichž náročnost je přizpůsobena dané věkové kategorii. Tyto jsou primárně zaměřeny na rozvoj kognitivních funkcí a logického myšlení. V první etapě distanční výuky probíhala komunikace z velké míry prostřednictvím vnitřního školního portálu. V současnosti mají žáci v aplikaci Teams zřízenou skupina, kde mají vloženy pracovní materiály, z nichž si mohou vybrat úkoly dle vlastní volby a vlastního uvážení v předem určeném množství. Vzhledem k požadavkům v jiných předmětech jsme si stanovili pravidla odevzdání úkolů podle individuálních možností a to tak, že žáci úkoly mohou přeposlat ihned po vypracování zpět ke kontrole, nejpozději však při nástupu do školy. Komunikace a konzultace se žáky jsou realizovány flexibilně, dle osobní potřeby a aktuální situace.“ Informace poskytla zástupkyně ředitele Mgr. Marie Slabá.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SRBSKÁ
„V současnosti jsem ve spojení především s rodinami našich žáků, které nemají PC nebo přístup k internetu. Pravidelně tisknu dětem domácí přípravu, v případě potřeby vysvětluji zadání. Jsem v pravidelném spojení s pedagogy, pokračuje spolupráce s OSPOD, dle potřeby rodin pokračuje také telefonické i osobní poradenství. Spolupráce s pedagogy i vedením školy je na velmi dobré úrovni“, popisuje sociální pedagožka Bc. Lenka Kubzová.
„Osloveni byli všichni rodiče žáků, kteří mají předmět speciální pedagogická péče. Rodičům žáku z I. stupně zasílám jednou týdně pracovní list pro děti e-mailem. Vyplněný list pak vyfotí a zašlou zpět, provedu opravu, napíši komentář a posílám zpátky. S rodiči jsem konzultovala, jak dlouho žáci úkoly vyplňují, zda to pro ně není příliš zatěžující. Odezva byla od všech rodičů pozitivní. S rodiči žáků II. stupně je to trochu obtížnější. Prvně jsem zasílala úkoly e-mailem, po žádosti jsem zřídila Google Classroom, takže teď se mnou napůl komunikují žáci, napůl rodiče“, říká speciální pedagožka Mgr. Hana Huserová.
„V průběhu druhého týdne uzavřených škol byla na webové stránky školy umístěna informace pro rodiče a žáky o tom, že i v době karantény mohou kontaktovat školního psychologa. Skrze server Bakaláři byli kontaktování přímo rodiče, s jejichž dětmi pracuji v pravidelném režimu. Odezva o konzultace, poradenství či krizové intervence je však k dnešnímu dni velice nízká, přímá práce s žáky či rodiči tak tvoří menší část aktuální pracovní náplně“ popisuje školní psycholog Mgr. Jiří Skalský.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA
„Výuka žáků probíhá elektronicky, pomocí pracovních listů a zpětné vazby. V našem případě je tato situace o to složitější, protože většina žáků nemá potřebné IT vybavení, takže i elektronická verze výuky je značně omezená. Na webových stránkách školy jsou pravidelně 1x za týden umisťovány pracovní listy s učivem a opakováním na další týden pro každou třídu a za každý předmět. IT vybavení v rodinách je cca ve 1/4 domácností – tito žáci reagují bez problémů, komunikují. Další skupinou jsou žáci, kteří doma IT vybavení nemají, ale mají chytré mobily, s pomocí kterých jsou schopni si základní učivo z našich stránek opsat do sešitu, opsat si zadání samostatné práce z učebnic a následně s nimi pracovat už bez připojení k internetu. Poslední skupinou jsou žáci pocházející z rodinného zázemí, kde nejsou mobily ani internet, zřídka televize. Do těchto rodin posíláme školní asistenty s tištěnou verzí učiva i opakování, nicméně s těmito rodinami je práce těžká, převažuje nezájem, je to práce spíše pro terénní pracovníky. Některé paní učitelky jsou ve spojení s rodinami i dětmi telefonicky – např. paní učitelka z první třídy pravidelně telefonicky kontaktuje rodiče svých žáků, pomáhá jim nastavit alespoň nějakou domácí přípravu i přes telefon, žáčci dokonce paní učitelce do telefonu čtou. Školní asistenti a speciální pedagog mají práci rozdělenou na práci z domu a práci v terénu. Z domu vypracovávají pod vedením a kontrolou pedagogů pro žáky pracovní listy s učivem, do terénu pak chodí komunikovat s rodinami“, popisuje ředitelka školy Mgr. Radka Hanusová a speciální pedagog Mgr. Pavel Rozbroj.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEN. JANKA
„Školní poradenské pracoviště funguje po celou dobu uzavření naší školy a poskytujeme nadále podporu jak žákům, rodičům, tak i pedagogickým pracovníkům. S některými rodiči jsme zůstali v kontaktu osobním, u jiných jsme začali využívat rozličných nástrojů komunikace – to vše s důrazem na ochranu dat a informací. Ze strany sociálních pedagogů a školních asistentů byla obnovena práce v terénu. Zaměřujeme se nyní na děti, které se nemohou účasnit online výuky či nemají k dispozici komunikační zařízení, která by jim to umožnila. Každé úterý a čtvrtek je, za dodržení veškerých nařízení a doporučení, zpřístupněna škola pro ty děti, které si vyzvedávají úkoly a materiály přímo ve škole – zádveří, kde byl vytvořen daný prostor. Speciální pedagožka, sociální pedagožka i školní asistentky umožnily dětem pokračovat v zájmových aktivitách a doučování, a to formou online meetingu, které se uskutečňují minimálně 4x týdně. V těchto online hodinách pracujeme s žáky, kteří potřebují podporu a pomoc například při zvládání učiva. Komunikace probíhá prostřednictvím emailu či telefonu, a to zejména v případě rodičů, respektive zákonných zástupců, kteří potřebují konzultace v oblasti vzdělávání či sociální problematiky. Školní psycholožka je připravena poskytnout telefonickou intervenci jakémukoliv rodiči čí žákovi, který o to požádá. Pro žáky, kteří nemají přístup k internetu, tiskneme pracovní listy. Rodiče nebo žáci si je vyzvedávají a následně odevzdávají“, říká ředitelka školy Mgr. Šárka Fehérová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZINOVA
„Jsem v každodenním kontaktu s pedagogickými pracovníky, jednou týdně probíhá videokonference přes google meet a v telefonickém i emailovém kontaktu jsem také s SPC a PPP, kde řeším dotazy ze stran rodičů. Vyhledávám na internetu dostupné zdroje sloužící k vytváření a inovaci Minimálního preventivního programu“, říká školní metodik prevence.
„Všem žákům, které mám v péči, jsem poslala email se seznamem vybraných webových stránek a aplikací k procvičování dílčích funkcí a stěžejních výukových předmětů. Poskytla jsem možnost posílání pracovních listů k procvičování a zjišťovala jsem, jak zvládají rodiče s dětmi domácí přípravu a nabídla jsem, že se na mě mohou obrátit, kdyby bylo potřeba s něčím pomoci“, popisuje speciální pedagožka.
„Po dobu pandemie jsem v kontaktu především s dětmi a rodiči, se kterými jsem individuálně pracovala již ve škole. S těmi jsem v kontaktu buď písemném, telefonickém nebo přes WhatsApp. Při telefonické konzultaci občas narážím na problém se dovolat, na rušivé vlivy na druhé straně nebo limity pro použití některých psychologických metod a technik. Přesto je to cesta, jak nabídnout dítěti nebo rodiči prostor pro něj ke sdílení svých pocitů a potřeb“, říká školní psycholožka.
„Pomocí emailové a telefonické komunikace jsem řešil dotazy zákonných zástupců na odevzdávání zápisových lístků na střední školy pro odbory s výučním listem. Jako učitel na druhém stupni posílám zadání úkolů a témata nového učiva přes žákovské účty na škole online a také přes společný třídní email jednotlivých tříd. Zpětnou vazbu mám od 90% žáků pravidelně, zbytek odevzdává vypracované úkoly buď se zpožděním, nebo nepravidelně, někteří dosud nevypracovali žádný zadaný úkol“, popisuje výchovný poradce školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORYMÍROVA
„Má práce spočívá ve vytipování dětí ohrožených školním neúspěchem ve spolupráci s třídním učitelem a oslovení jejich rodičů s nabídkou doučování online, pokud mají připojení k internetu. Tvořím pracovní listy pro žáky 1. stupně, přehledy učiva a pomůcek, připravuji sborníky slovních her pro rozšíření slovní zásoby, pracovní listy k rozvoji zrakového vnímání a pracovní listy k procvičování sluchu. Na webových stránkách vyhledávám vhodné pomůcky a věnuji se studiu odborné literatury“, popisuje školní asistentka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHUMÍNSKÁ
„Uzavření škol nás postavilo před náročný úkol jak zajistit distanční výuku se žáky, aby byla co nejefektivnější a co nejvíce jsme ulevili rodičům a mohli žákům s učivem pomoci. Všichni učitelé si zřídili Skype adresu, požádali jsme rodiče, aby žákům tento program nainstalovali. Každý učitel nabízí stanovený čas na probrání učiva a dotazy žáků. Učivo zadáváme prostřednictvím programu Bakalář – Komens, se kterým pracujeme i během školního roku. Ti, co nemají přístup k internetu, si pro učivo chodí 1x týdně na sekretariát školy. Většina žáků si již zvykla na systém práce se svými učiteli, průběžně plní zadané úkoly a také zasílají úkoly ke zpětné kontrole ve stanovených termínech. Aktivně se zapojily také školní psycholožka a speciální pedagožka. Nabízejí konzultace, které probíhají online formou. Žáci se nejčastěji obracejí s požadavkem pomoci při zvládání organizace dne a nastavení harmonogramu dne. Žáci také vznáší podněty pro zvládání situací, které se projevují v rámci dlouhodobého setrvání v domácím prostředí většiny členů rodiny. Učitelům poskytuje školní psycholožka podpůrné infografiky pomáhající řešit některé potíže a odkazy na webové stránky a portály, které se věnují podpoře online výuky nebo výuce samotné“, říká zástupkyně ředitele školy Mgr. Jana Vaněčková.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRČILOVA
„Distanční vzdělávání probíhá formou zasílání domácí práce a výuky online – používáme videokonference několik hodin denně v závislosti na ročníku a sekci. Rodiče, kteří nemají přístup k elektronické výuce si mohou v budově školy vyzvednout úkoly v tištěné podobě. Podařilo se nám zajistit notebook pro 2 žáky formou daru, s těmito žáky pracuje dobrovolník, výchovný poradce a speciální pedagog. S rodiči jsou v kontaktu také asistenti pedagoga a školní asistentka pracující formou videokonference nebo zadáváním práce pomocí výukových zdrojů. Speciální pedagog dochází do rodiny v rámci dobrovolnictví. Školní psycholožka se těsně po vyhlášení karantény zabývala zejména zpracováním materiálů pro naše žáky a jejich rodiče, ale také pedagogy. Byla velmi nápomocna při zápisech do prvních bilingvních tříd, zadává tipy na rozvojové úkoly u nadaných žáků, je v kontaktu se speciálním pedagogem, je k dispozici rodičům žáků a provádí přípravu na období po epidemii – workshopy pro pedagogy na různá téma“, popisuje zástupkyně ředitele Mgr. Michaela Mrozinská.