Den učitelů 2024

Zobrazit: Den učitelů 2024

Zastupitelstvo města schválilo dne 18. 10. 2023 usn. č. 0490/ZM2226/11 „Pravidla pro ocenění pracovníků v oblasti školství u příležitosti Dne učitelů od roku 2024“

K ocenění u příležitosti Dne učitelů je možno navrhnout nejen pedagogické pracovníky, ředitele škol, ale i nepedagogické pracovníky, kteří se významně podílejí na vzdělávání dětí a žáků a jsou již neodmyslitelnou součástí školy. Ocenění může být uděleno pedagogickým pracovníkům (ve 4. kategorii i nepedagogickým pracovníkům), kteří působí v mateřských školách, základních školách a školských zařízeních zřízených městem, městskými obvody a dalšími zřizovateli (soukromé, církevní apod.) na území města Ostravy.

Ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“.

Ocenění nelze udělit opakovaně v periodě 5 let.

Vyhlašované kategorie

  1. Kategorie: Mimořádná pedagogická osobnost
  2. Kategorie: Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost
  3. Kategorie: Ředitel školy
  4. Kategorie: Odborník školního poradenského pracoviště
  5. Kategorie: Nejoblíbenější učitel

Navrhovatelem může být:

Zřizovatel školy, ředitel školy nebo školského zařízení, pedagogický kolektiv, školská rada, člen rady nebo zastupitelstva města a veřejnost u 1. až 4. kategorie. Žákovské kolektivy, žákovské parlamenty, zákonní zástupci a veřejnost u 5. kategorie.

Pravidla: – z d e –

Formulář návrhu: – z d e –

Ocenění je v souladu se Strategií vzdělávání města Ostravy 2030

Termín pro podání návrhů: 10.01.2024