Školy hodnotily online výuku

Zobrazit: Školy hodnotily online výuku

Statutární město Ostrava prověřovalo situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením a získalo zpětnou vazbu k online výuce na základních školách.

Účelem dotazníkového šetření bylo zmapovat, jak školy vnímaly distanční výuku, co jim připadalo složité, co naopak snadné, jaké hlavní nedostatky identifikovaly jednak ve vztahu k žákům a jednak ve vztahu k oblasti digitální výuky (digitálních kompetencí pedagogů ve vztahu k distanční výuce, metodické podpory, IT techniky aj.), online výuky a aktivit souvisejících s formou online výuky. Kompletní výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.

Do dotazníkového šetření se zapojilo 47 základních škol v rámci ORP Ostrava (jednalo se o školy, jejímž zřizovatelem je obec nebo městský obvod SMO) z  celkového počtu 67 ZŠ (tzn. 70,1% z celkového disponibilního počtu respondentů) činilo z tohoto počtu 40 ZŠ, které jsou zřizovány městskými obvody SMO (celkový počet 56 ZŠ, tj. 71,4%).

Vyhodnocení největších problémů

Nedostatečné internetové připojení (snad pomohou předplacené SIM karty, tookeny…),  nezájem ze strany některých žáků a rodičů, někde chybějící VT (není však primární problém), omezená schopnost využívání online aplikací některých vyučujících v rámci distanční výuky, malé zapojení SPOD pracovníků, sporné pokyny z MŠMT, absence zapojení se neziskových organizací, žákům chyběl sociální kontakt se spolužáky i pedagogy.

Vyhodnocení pozitiv:  Pedagogové některé prvky distanční výuky zařadili i do běžné výuky a postupně ztráceli „obavy“ z využívání nových aplikací, využívání videokonferencí  v rámci nepřítomnosti – do budoucna možno využít u nemocných žáků aj., lepší a častější  komunikace s rodiči, požadavky na další vzdělávání, flexibilita,  využívání podpůrných pozic, individuální konzultace žáků, využívání youtube a zařazení do výuky, pozitivní dopad na výuku cizích jazyků, podpora samostatnosti žáků vyšších ročníků aj.

Co školy potřebují: proškolení a praktické semináře k využívání aplikaci pro online výuku na dálku pro pedagogy (možno některé využít i pro žáky např. v rámci předmětu IT), VT k zapůjčení pedagogům a žákům, kteří jí nedisponují (náhrada stacionárních počítačů za notebooky a popř. tablety při obměnách), možnosti zapůjčení SIM karet na datová připojení s určitým objemem dat, potřeba technické a metodologické podpory a umístění informací k online vzdělávání na jednom místě a setřídění podle předmětů nebo sekcí (vytvoření platformy k online vzdělávání – např. přes MŠMT), větší zapojení pro práci s rodinami u žáků a rodičů, kteří neměli zájem se online výuky zúčastnit – SPOD, neziskové organizace, podpůrné pozice na škole, zastřešení možností zapojení některých prvků online výuky do běžné výuky i ze strany MŠMT i v rámci nepřítomností žáků např. v případě nemoci aj.