Digitální výuka

V současné době jsou ze strany škol, SVČ, DDM a jejich zřizovatelů realizovány a spolufinancovány projekty podporované v rámci IROP 2021-2027. Hlavním cílem těchto projektů je rozšíření kompetencí žáků školního věku mimo jiné i v oblastech užívání digitálních technologií ve formálním i neformálním vzdělávání, včetně aplikace virtuální a rozšířené reality do výuky. Realizace projektů umožní žákům využívat další inovativní metody ve vzdělávání a povede k rozšíření kompetencí žáků školního věku v oblastech přírodních věd, techniky, jazyků za pomoci digitálních technologií. Žáci propojí praktickou výuku s moderními technologiemi.

Ostrava vyhlásila  v roce 2020 Výběrové řízení na podporu distanční digitální výuky pro základní školy zřizované městskými obvody pro rok 2020.

Dálková výuka nemá nahradit školu, ale je možné ji efektivně využívat v rámci běžné výuky v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání nebo například v případech dlouhodobé nepřítomnosti žáka. Je nutné, aby se školy na tento způsob výuky dle možností připravily, jak po stránce technické, tak po stránce znalostní. Ostrava prověřovala situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením a získala zpětnou vazbu k online výuce,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Úkolem realizovaného vlastního dotazníkového šetření ze strany města bylo zmapovat, jak školy vnímaly „jarní“ distanční výuku, co jim připadalo složité, jaké hlavní nedostatky identifikovaly jednak ve vztahu k žákům a jednak ve vztahu k oblasti digitální výuky,  on-line výuky a aktivit souvisejících s formou on-line výuky. 

Statutární město Ostrava vyhlášením výběrového řízení na podporu digitálního vzdělávání reagovalo tedy jednak na výsledky vlastního dotazníkového šetření, jednak na výstupy pracovní skupiny matematická gramotnost v rámci projektu MAP ORP Ostrava II  a na záměry MŠMT, kde bylo předpokládáno, že podpora z MŠMT bude využita ze strany základních škol především na nákup mobilní výpočetní techniky.

Cílem  vyhlášeného výběrového řízení bylo proto doplnit tuto podporu z MŠMT a jednorázově  přispět k vylepšení procesu online výuky především v oblasti vzdělávání, datových připojení a  online přenosů vč.  doplňujícího software v rámci digitální výuky (výukové programy aj).

Tato výzva pomohla školám efektivně zvládnout on-line systémy. Město v rámci této výzvy podpořilo 43 základních škol v celkové výši 3,168 mil. Kč.
Z těchto finančních prostředků bylo možné hradit proškolení celého pedagogického sboru ve užívání vybrané aplikace pro distanční výuku, dále zakoupení sim karet, modemů pro datové připojení, kamer, digitálních učebnic, výukových programů a softwaru, který souvisí s digitální výukou.

V rámci projektu MAP ORP Ostrava II byl realizován jako přenos dobré praxe workshop na téma Moderní a efektivní vedení distanční výuky, kterým účastníky provázel ředitel ZŠ a MŠ Ludgeřovice, Mgr. Karel Moric, MBA.
V rámci tohoto workshopu bylo názorně ukázáno, jak jednoduše vést moderně a efektivně distanční výuku. Účastníci se mohli inspirovat reálnými zkušenostmi z této základní školy, tzn. již žádné prohrabování se stovkami emailů, ale online zadávání, sdílení a spolupráce atd.. Byly ukázány tipy na aplikace využitelné během distanční výuky. 

Vzdálená budoucnost? Ne, realita dnešní doby!

children-5digital_ořez 2

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

 

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz

Tel: +420 599 443 418