TALENT CITY 2022: TALENT VE ŠKOLE – JAK O NĚJ NEPŘIJÍT

Zobrazit: TALENT CITY 2022: TALENT VE ŠKOLE – JAK O NĚJ NEPŘIJÍT

V posledním vstupu bloku Talent a vzdělávání, který je součástí konference Talent City 2022, vystoupí hosté v odborné debatě na téma „Talent ve škole – jak o něj nepřijít“. Tento blok zajišťuje Ostravská univerzita ve spolupráci se zajímavými hosty z oblasti talentu a nadání, kteří se zúčastní seminářů a odborných debat v rámci celodenního programu.

REGISTRACE ZDE

O odborné debatě

Odborná debata v kombinaci s diskusí účastníků má inspirovat ty, kteří pracují s nadanými žáky, nebo je tato problematika z nějakého důvodu zajímá. Cílem je zejména ukázat, jaké atributy má nadání, jaké jsou přednosti, ale také úskalí nadání, jak nadané žáky obohacovat a úspěšně rozvíjet.

Hosté odborné debaty

prof. RNDr. JOSEF MOLNÁR, CSc. 
Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF a Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci

Dříve proděkan PřF UP a vedoucí Kabinetu pedagogické přípravy PřF UP, akreditovaný zástupce ČR v asociaci Kangourou sans Frontières, reprezentant ČR v International Commission on Mathematical Instruction.  Publikační činnost, projektové aktivity a odborné zaměření na didaktiku matematiky, rozvíjení prostorové představivosti, popularizaci matematiky, soutěže a práce s talenty, hlavní autor kompletní řady učebnic matematiky pro 1. – 9. třídu.

Externí vyučující v matematických třídách gymnázií (Bílovec, Olomouc), přednášky pro učitele a žáky v rámci MO, garant Olomouckého matematického korespondenčního semináře pro talentované žáky SŠ, organizace a vedení žáků a studentů v rámci SOČ a SVOČ, iniciátor a organizátor Podzimních škol péče o talenty MAKOS (30. ročník), iniciátor a organizátor soutěže Matematický klokan v ČR (28. ročník), vystoupení na domácích a zahraničních konferencích, např. konference  World Federation of National Mathematical Competititons (Cambridge, Melbourne, Monterrey).

Mgr. IRENA HOŠKOVÁ, ACC 
koučka, lektorka, konzultantka a manažerka se zaměřením na rozvoj potenciálu, talentů a silných stránek jednotlivců; talent management či systém podpory nadání ve školách, firmách, organizacích a krajích v rámci celé ČR (edukouc.cz).

Profesní život zahrnuje pedagogickou činnost, manažerskou činnost ve vedení národních vzdělávacích institutů NIDM a NIDV, vedení národních projektů MŠMT Klíče pro život a K2 – Kvalita a konkurence schopnost v neformálním vzdělávání, tvorbu celostátních systémů podpory a vzdělávání pro pedagogické pracovníky, oblast mládeže a podpory nadání v ČR (Čestné uznání Vizionář roku 2018). V rámci členství v expertní skupině Evropské komise a pracovních skupin MŠMT zapojení do diskusí kolem uznávání neformálního vzdělávání, podpory nadání a celoživotního učení.  Nyní spolupracuje např. s Pražským inovačním institutem,  Národním pedagogickým institutem, Olomouckým krajem.

PhDr. VĚRA OLŠÁKOVÁ 
ředitelka, jednatelka MŠ, ZŠ Academic School,Uherské Hradiště

Založila školu v roce 1993. Od září 2022 otevírá  první ročník střední školy – maturitní obor Informační technologie ve spolupráci s Univerzitou Tomáše bati ve Zlíně. Škola se zaměřuje na práci s nadanými žáky, jejich rodiči a na práci v různých projektech se stejným zaměřením. Spoluautorka komentářů k řadě učebnic pro ZŠ nakladatelství Prodos, dříve aktivní členka výboru Společnosti učitelů matematiky JČMF, spolupráce s Přírodovědeckou Fakultou UP v Olomouci (AS je fakultní školou), byla členkou pracovní skupiny při MŠMT pro práci s nadanými.