Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Statutární město Ostrava v návaznosti na realizovaný projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, zaměřený na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, připravilo ve spolupráci se spolkem Rodinné a komunitní centrum Chaloupka projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“ v rámci výzvy ESIF OPVVV číslo 02_19_075, která cílí na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit.

Žadatelem o podporu je zapsaný spolek RC Chaloupka, který funguje v Ostravě 15 let v oblasti rodinné politiky. Mezi jeho aktivity patří sociální pomoc a poradenská služba, poskytování Montessori systému vzdělávání, pořádání volnočasových kurzů pro rodiny s dětmi, vedení dětských skupin nebo podpora pro pěstounské rodiny. Statutární město Ostrava je v projektu jako partner bez finanční účasti, a to z důvodu zapojení města ve výzvě č. 075 jako žadatel a realizátor projektu RRP OV III.

Jaký je cíl projektu?

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Jeho cílem je posílit rovné příležitosti dětí předškolního a školního věku, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, a dále podpořit spolupráci školských zařízení s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do MŠ a zvýšit informovanost a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého prostředku eliminace školní neúspěšnosti.

Personální podpora MŠ a aktivity projektu

Stěžejní aktivitou je personální podpora mateřských škol v podobě financování pozice školní asistent po celou dobu projektu, kterou budou realizovat MŠ jako partneři projektu. Žadatel RC Chaloupka je realizátorem především povinných aktivit projektu dle výzvy, a to řízení projektu, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, workshopů pro rodiče dětí a žáků či jejich zapojování do aktivit školy. Z volitelných aktivit podporujících obec při zavádění inkluzivního vzdělávání budou žadatelem realizovány osvětové semináře pro odbornou veřejnost, studijní stáže do zemí EU pro pracovníky ve školství, dále bude zřízena pozice metodického pracovníka podporující pedagogické pracovníky ve školských zařízeních.

Partnery s finančním příspěvkem jsou zapojené mateřské školy, a to jednak MŠ zapojené do projektu RRP OV II, jmenovitě ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, Bílovecká 10, MŠ Slezská Ostrava, Komerční 22a, MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, MŠ Ostrava, Špálova 32, MŠ Slezská Ostrava, Zámostní 31, a dále nové mateřské školy ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, MŠ Ostrava – Jih, Volgogradská 4, MŠ Ostrava – Vítkovice, Prokopa Velikého 37.

Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě – projekt zaměřen na mateřské školy, rozpočet je 15,6 mil. Kč, doba trvání projektu 9/2020 – 12/2022, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965

Partneři projektu s finančním příspěvkem
ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov, p. o.
webová stránka
MŠ Slezská Ostrava, Komerční 22a, p. o.
webová stránka
MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, p. o.
webová stránka
MŠ Ostrava, Špálová 32, p. o.
webová stránka
MŠ Slezská Ostrava, Zámostní 31, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.
webová stránka
MŠ Ostrava – Jih, Volgogradská 4, p. o.
webová stránka
MŠ Ostrava – Vítkovice, Prokopa Velikého 37, p. o.
webová stránka

Lidé za projektem

Mgr. Edita Kozinová

Kontaktní údaje

RC Chaloupka
Repinova 3043
Ostrava 702 00

E-mail: kozinova@chaloupkaostrava.cz
Tel.: +420 777 240 398

 

Zobrazit: Chaloupka ve světě inkluze
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka ve spolupráci společně s osmi mateřskými školami a Magistrátem města Ostravy realizuje od září roku 2020 projekt Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě. Projekt ...