Realizované projekty

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Statutární město Ostrava realizovalo projekty, které byly hrazeny z prostředků Evropské unie prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednalo se o projekty Rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání. Pilotní projekt, který od roku 2016 podporoval inkluzivní vzdělávání na základních školách, dospěl 31. 7. 2019 ke svému plánovanému závěru. Prostřednictvím zřizování školních poradenských pracovišť a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšoval připravenost škol na práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, obzvláště pak dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Do projektu se zapojilo celkem 28 ostravských základních škol a byla zřízena pozice školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga.

Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Statutární město Ostrava v návaznosti na realizovaný projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, zaměřený na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, připravilo ve spolupráci se spolkem Rodinné a komunitní centrum Chaloupka projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“ v rámci výzvy ESIF OPVVV číslo 02_19_075, která cílila na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit.
Žadatelem o podporu byl zapsaný spolek RC Chaloupka, který funguje v Ostravě 15 let v oblasti rodinné politiky. Mezi jeho aktivity patří sociální pomoc a poradenská služba, poskytování Montessori systému vzdělávání, pořádání volnočasových kurzů pro rodiny s dětmi, vedení dětských skupin nebo podpora pro pěstounské rodiny. Statutární město Ostrava bylo v projektu jako partner bez finanční účasti, a to z důvodu zapojení města ve výzvě č. 075 jako žadatel a realizátor projektu RRP OV III.

Klíče pro budoucnost

Projekt na zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů, vytvoření nových odborných učeben, podporu technického a přírodovědného vzdělávání, podporu řemesel, IT a multirobotiky a zajištění bezbariérového přístupu. Realizace byla zahájena v roce 2018 a ukončena ve 2. čtvrtletí roku 2019.
Projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779

Digitální výuka

Statutární město Ostrava vyhlásilo v roce 2020 výběrové řízení na podporu digitální distanční výuky pro základní školy zřizované městskými obvody.
Statutární město Ostrava vyhlášením výběrového řízení na podporu digitálního vzdělávání reagovalo tedy jednak na výsledky vlastního dotazníkového šetření, jednak na výstupy pracovní skupiny matematická gramotnost v rámci projektu MAP ORP Ostrava II  a na záměry MŠMT, kde bylo předpokládáno, že podpora z MŠMT bude využita ze strany základních škol především na nákup mobilní výpočetní techniky.
Cílem  vyhlášeného výběrového řízení bylo proto doplnit tuto podporu z MŠMT a jednorázově  přispět k vylepšení procesu online výuky především v oblasti vzdělávání, datových připojení a  online přenosů vč.  doplňujícího software v rámci digitální výuky (výukové programy aj).